Om Afa Försäkring

IA-systemet är en av flera verksamheter som ingår i Afa Försäkrings långsiktigt förebyggande arbete för ett friskt och tryggt arbetsliv.

IA-systemet är en av flera verksamheter som ingår i Afa Försäkrings långsiktigt förebyggande arbete för ett friskt och tryggt arbetsliv.

Tack vare kollektivavtal är hela 9 av 10 anställda försäkrade via jobbet i svenska organisationer. Våra för­säkring­ar är en del av kollektivavtalen och det svenska trygghetssystemet. På så sätt tillgodoser vi människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet om något inträffar. Men vi gör också mer än så. Hela vår verksamhet går ut på att försäkra människor, förvalta kapital och förebygga ohälsa. IA-systemet ingår i den förebyggande verksamheten.

Vårt förebyggande arbete

Afa Försäkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa på landets arbetsplatser. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner. Här beskriver vi de insatser vi gör som bidrar till ett friskt och tryggt arbetsliv.

Vårt förebyggande arbete gör att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på Sveriges arbetsplatser. Det bidrar till att färre anställda skadar sig eller blir sjuka, vilket i sin tur håller kostnaderna nere för arbetsgivarna. En situation där alla vinner. Det gör också att färre människor behöver använda sin kollektivavtalade sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.

Principen för Afa Försäkrings förebyggande arbete.
Våra förebyggande insatser bidrar till kunskap och nytta på svenska arbetsplatser. Det främjar friskfaktorer och minskar arbetsskador och ohälsa.

Fyra förebyggande huvudområden

Våra förebyggande insatser delas in i fyra huvudområden.

  1. Analys och statistik.
  2. Forskning och utveckling.
  3. IA-systemet. (Systemstöd)
  4. Stöd för rehabilitering och arbetsmiljöutbildning.

Analys och statistik

Källan till den analys och statistik vi tar fram är vår skadedatabas. Där finns information lagrad om drygt 15 miljoner försäkringsärenden från 1970-talet fram till idag. Databasen är en unik kunskapskälla som vi använder för analyser och som grund för våra rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro. Den statistik vi tar fram används främst av fack- och arbetsgivarorganisationer och av forskare. Vi använder skadedatabasen även som en av utgångspunkterna för beslut om vilka forskningsprojekt Afa Försäkring ska finansiera.

Forskning och utveckling

Vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet. Vi satsar 150 miljoner kronor om året på forskning och utveckling för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och undvika långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet och kommuner och regioner. Resultaten av forskningen omsätts i åtgärder som leder till praktisk nytta och kunskap som bidrar till att skapa ett friskt arbetsliv på Sveriges arbetsplatser. En del av forskningsresultaten omvandlas dessutom till praktiskt användbara verktyg av våra samarbetspartner Prevent och Suntarbetsliv. Läs mer om samarbetet.

IA-systemet

IA-systemet är ett digitalt redskap för ditt systematiska arbetsmiljöarbete. Produkten hjälper dig med enkel rapportering och systematisk hantering av risker och avvikelser på arbetsplatsen. Allt om IA-systemet finns på den här webbplatsen där du befinner dig nu.

Stöd för rehabilitering och för arbetsmiljöutbildning

Stöd för arbetsmiljöutbildning riktar sig till dig som vill skapa en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Stödet är avsett för att chefer samt arbetsmiljöombud eller skyddsombud ska utbilda sig tillsammans. Det gäller både arbetare och tjänstemän i privat sektor. En gemensam utbildning gynnar samverkan och ger bättre dialog i arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden.

Som arbetsgivare kan du ansöka om rehabiliterings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete. Du kan få upp till halva kostnaden betald.

Fler förebyggande insatser

Utöver det ovan nämnda gör vi fler förebyggande insatser som du ser exempel på här.

Produkten

  • Om IA-systemet
  • Kundexempel
  • Avtalsdokument

20240305.1

©2023, Afa Försäkring

Organisationsnummer 502033-0642

Juridisk information

Afa Försäkring ger ekonomisk trygghet genom kollektiv­avtalad försäkring. Vi försäkrar vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Vi stödjer även forskning och projekt som förbättrar arbetsmiljön samt förvaltar kapital för framtida utbetalningar till våra försäkrade. Vi drivs utan vinstsyfte och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.